Parkering

Når vinteren kommer, så byr mangelen på nok parkeringsplasser på Sydskogen på ekstra problemer.

På Sydskogen så har vi vedtektsfestet at man kun skal parkere på oppmerkede plasser. Vedtektene sier «Parkering på Sydskogen vels fellesarealer skal kun skje på oppmerkede felter». Dette gjelder da altså oppmerkingen på felles parkeringsområder.

I tillegg, så er det mulighet for parkering langs de kommunale veiene Tors vei og Odins vei, med unntak av der det er skiltet parkering forbudt av kommunen selvfølgelig.

På grendehuset kan man benytte parkeringen mellom kl 17-07 på ukedagene, og i helgene bortsett hvis det er skiltet om noe annet ved utleie. Det er viktig at dette respekteres, da parkeringsplassene er utleid til kommunen på dagtid.

Det aller beste vi alle kan gjøre når det gjelder mangel på parkeringsplasser, er å bruke garasjene sine til parkering av bil. Vedtektene sier «Fellesgarasjer skal holdes i en slik stand at de kan benyttes som parkeringsplass for biler».

Men hvis garasjen din allerede er i bruk til en av din husstands biler, så oppfordres det til å bruke sunn fornuft og ta hensyn til andre når man parkerer.

Langs Tors vei så oppfordres det sterkt til å parkere på de nylige anlagte parkeringene som strekker seg som oppmerket i grønt på dette bildet. Her er som dere vet veien litt bredere, fordi vi har anlagt parkering ut mot grøften, langs bilveien. Det bør være unødvendig å parkere langs Tors vei utenom disse stedene, da blir veien veldig smal for alle andre kjørende, og det skaper noen steder problemer med at man sklir ut av veien mot jordet eller blir presset ut i grøften. Spesielt ved de røde markeringene på vedlagt bilde så oppfordrer vi sterkt at det ikke parkeres.  (Kartet viser kun hvor Sydskogen Vel ønskes at det parkeres (og ikke parkeres) langs Tors vei, man må alltid forholde seg til skilting fra kommunen i tillegg.) Husk at bilen som skal vike og vente er den som har hindring på sin side av veien, igjen, mange opplever å bli presset ut i grøften der det ikke er plass til to biler.

I Odins vei er det også satt opp skilt av kommunen som viser hvor det ikke er lov til å parkere. Det er enkelte steder langs Odins vei dette forbudet ikke gjelder, og da kan man være obs på det hvis man er nødt til å parkere langs veien. Vi vet at det ofte er kaos opp bakkene til skolen på vinteren, så det beste er å parkere på felles parkeringsplasser.

Det vil selvfølgelig være litt mer vanskelig i vinter å parkere godt inn på plassene markert i grønt, selv om det skal brøytes av kommunen der også. Alle har en snøskuff man kan forsøke å benytte seg av når dette skjer. Fellesdugnader med snørydding kan også være en ide for de grønne områdene, noe som vil gjøre at man kan parkere lengre ut av veien.

Siden det er trangt om plassen når det gjelder parkering på Sydskogen, så håper vi at alle kan forholde seg til informasjon ovenfor, gjøre sitt beste, og bidra til felleskapet. Vi håper på å se en forbedring i parkering-situasjonen basert på dette. Parkering i velet er tillitsbasert. Vi oppfordrer alle til å etterfølge regler i henhold til vedtekter slik at ytterligere tiltak ikke blir iverksatt.

Faktura sendt ut for Vel kontingent

Det har nå blitt sendt ut faktura for vel kontingent.

Alle skal ha fått den på e-post.

Velkontingenten faktureres etterskuddsvis, så denne gjelder for perioden 1.4.23 til 30.9.23.

Avsender er «Sydskogen Vel» <noreply@via.tripletex.no>

Ta kontakt med oss i Sydskogen Vel hvis du har noen spørsmål.

Vi trenger kandidater til ny Styreleder

📌Hei alle beboere i Sydskogen Vel.📌

På årets Generalforsamling i mai må det velges ny Styreleder i Sydskogen vel, fordi nåværende leder avtrer.

Vi har tidligere utlyst stillingen, men har ikke fått inn kandidater.

Derfor velger vi nå å utlyse dette vervet på nytt, med økt honorar fra 50 000 kr pr år til 75 000 kr pr år. Opplæring vil bli gitt.

Man kan melde sin interesse eller tipse oss om kandidater direkte via melding eller e-post.

❗️Vi anbefaler at alle involverer seg i å finne en kandidat, da det ellers vil medføre betydelige økte kostnader hvis vi må ansette ekstern kandidat❗️

⏱Frist for å melde sin interesse er 14. mai 2023.⏱

Oppgaver og ansvar består av blant annet:

• Kalle inn til styremøter og ha jevnlig kontakt med alle styremedlemmene (min. 5 styremøter pr. periode)

• Tals- og kontaktperson for organisasjonen

• Ansvarlig for innkommende (e)post

• Fordeler oppgaver mellom styremedlemmene

• Følge opp de ansvarlige for styrets arbeidsplan og ser til at arbeidet er i rute

• Skape entusiasme, gir skryt og tilbakemelding, kritiserer

• Er ansvarlig for alle viktige dokumenter i organisasjonen

• Overordnet ansvarlig for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler

• Overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes

På forhånd takk til alle som hjelper til med å finne en ny leder, eller selv melder sin interesse.

Velkontingent

Velkontingent for Sydskogen Vel er nå sendt ut via e-post til alle. Avsender er Sydskogen Vel «noreply@via.tripletex.no».

Sjekk spam-folderen din hvis du ikke ser at du har mottatt e-posten, og gi beskjed til admin@sydskogen.no hvis du lurer på noe. Det er noen få husstander som vil få fakturaen i postkassen, men de aller fleste har fått den via e-post.

Kontingent er 3290 kr som vedtatt på ekstraordinær Generalforsamling 21.9.22.

Det faktureres Velkontingent etterskuddsvis hver vår og høst. Kontingenten dekker i hovedsak snøbrøyting, fiberaksess fra Viken Fiber og vedlikehold av velets fellesarealer.
Medlemskapet i Sydskogen vel er obligatorisk og følger husstanden. Meld derfor fra til styret ved eierskifte.

Hageavfall hentes av kommunen onsdag 19. april

Til info: Hageavfall vil bli hentet av kommunen onsdag 19. april. (Datoen ser man i Renovasjonskalenderen).

Kanskje man kan planlegge dugnad i grender og arbeid i egen hage basert på denne datoen?

Hageavfallet må enten samles i klare sekker, papirsekker eller i bunter. Ikke bruk sekkene som er beregnet til plastemballasje.

Hageavfallet må plasseres lett tilgjengelig ved veien der renovasjonsbilen kjører, og senest kvelden før innsamlingsdagen.

Slik ønsker vi hageavfallet ditt:

Kvist og greiner buntes godt med solid hyssing eller tau (helst av typen sisaltau, ikke ståltråd eller gavebånd).

Løv og lignende legges i sekker (ikke stein og jord).

Maks lengde på bunten er 2 meter.

Maks tyngde per bunt eller sekk er 20 kg.

Ikke legg ut bygningstreverk, store trær eller røtter – det må leveres på gjenvinningsstasjonen.

Parkering på Grendehuset, samt kjøring og parkering langs Tors vei og Odins vei


🅿️Vi minner om reglementet for parkering på Sydskogen grendehus:

Det er kun lov å parkere hverdager 17:00-07:00, samt helger (bortsett fra når det er satt opp skilt om noe annet). 🅿️

Vi leier ut parkeringen til Asker kommune, så biler må være borte innen kl 07 på hverdager. På forhånd takk.

Samtidig minner vi om å vise litt aktsomhet ved kjøring og parkering langs Tors vei og Odins vei. Med dette mener vi at man holder fartsgrensen (30 km/t), og parkerer så langt ut av veien som mulig, og parkerer helst kun der veien er bred nok for parkering.🚘

Det skal parkeres så langt ut mot grøften/gjerdet som mulig, da får vi den trafikkflyten vi ønsker langs Tors vei. Alle biler skal parkeres med fronten vendt mot Bøveien, dvs. slik at bilen parkeres med kjøreretningen. Det skal kun parkeres der det faktisk er anlagt parkering (så langt det lar seg gjøre). Det betyr at det for eksempel så langt det lar seg gjøre ikke skal parkeres i grøften ved grend 9 sine garasjer, eller ved trafoen/brannhydranten ved grend 3, eller i svingen ved det røde gjerdet i ved grend 1/2.

Vi vet også at veien er måkt litt bredere noen steder enn den egentlig er (utenfor asfalten mot jordet i Tors vei), så det er viktig å overholde vikeplikten man har ovenfor andre biler. Der hvor veien er for smal, så må man vente litt før man kjører slik at andre biler ikke føler seg presset av veien. 🚗

Behov for ny styreleder

På årets Generalforsamling i mai skal det velges ny Styreleder i Sydskogen vel, fordi nåværende leder planlegger å avtre.

Vi ber om at hver enkelt hjelper til med å tenke på hvem som kan være aktuelle kandidater for ledervervet. Man kan melde sin interesse eller tipse oss direkte via melding på Facebook eller e-post.

Oppgaver og ansvar består av blant annet:

Kalle inn til styremøter og ha jevnlig kontakt med alle styremedlemmene (min. 5 styremøter pr. periode)

• Tals- og kontaktperson for organisasjonen

• Ansvarlig for innkommende (e)post

• Fordeler oppgaver mellom styremedlemmene

• Følge opp de ansvarlige for styrets arbeidsplan og ser til at arbeidet er i rute

• Skape entusiasme, gir skryt og tilbakemelding, kritiserer

• Er ansvarlig for alle viktige dokumenter i organisasjonen

• Overordnet ansvarlig for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler

• Overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes

På forhånd takk til alle som hjelper til med å finne en ny leder.

Bøveien- varsel om grunnundersøkelser

Veien vil bli stengt i perioder i uke 50! Se nedenfor for mer info.

Denne er til informasjon om at Viken fylkeskommune v/ Multiconsult vil utføre geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkelser i nedre del av Bøveien. Området vil også bli kartlagt ved drone. Undersøkelsene skal gi tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide reguleringsplan for strekningen Slemmestadveien – Odins vei.

Grunnundersøkelsen vil foregå i uke 50. Det kan også være aktuelt med ytterligere undersøkelser i perioden uke 1-3 ved behov.  I uke 50 mellom klokken 9-15 vil nedre del av Bøveien bli stengt (mellom Bøbekkveien og Odins vei). Der vegen ikke stenges, vil det bli trafikkdirigering. Undersøkelsene skjer ved at det blir boret fra et beltegående kjøretøy.  Kartet viser planlagte borepunkter. Vi gjør oppmerksom på at borepunktene kan bli justert eller endret underveis

Vi viser også til kontaktinfo og omtale av prosjektet på Viken fylkeskommune sin nettside:  Fv. 2688 Bøveien – Viken fylkeskommune