Sikkerhetshull på sydskogen.no

Hei,

Grunnet sikkerhetshull i programvaren som drifter Sydskogen.no har jeg sett meg nødt til å  slette alle brukere som har registrert seg uten navn. Brukere som kun har lagt inn brukernavn er slettet, men kan registrere seg på nytt.
Programvaren er nå oppdatert, og alle sikkerhetshull skal være tettet.

Mvh
Admin

Åpent brev til Røyken kommune Januar 2013 – BEHOLD SYDSKOGEN SKOLE

Denne saken er opprinnelig oversendt RHA, og er også publisert på www.facebook.com/BeholdSydskogenSkole. Redaksjonen har valgt å gjengi saken her i sin helhet, da dette i alle høyeste grad berører beboerne på sydskogen.

I vedtakssak til politisk utvalg har rådmannen i Røyken kommune foreslått å legge ned Sydskogen skole. Etter at saken nå er lagt ut på høring, viser det seg at det er sterk motstand mot dette forslaget blant beboere på Sydskogen, lærere, barnehageansatte og ulike organisasjoner. En nedleggelse av Sydskogen skole vil ha meget uheldige konsekvenser spesielt for barna som sokner til skolen, men også for miljøet og lokalsamfunnet på Sydskogen. Vi vil her redegjøre for noen av disse virkningene, hvor det i vår vurdering først og fremst er tatt hensyn til menneskene som bebor disse områdene, en vurdering som står i motsetning til rådmannens forslag som i hovedsak vektlegger de økonomiske sidene.

Fortsett å lese «Åpent brev til Røyken kommune Januar 2013 – BEHOLD SYDSKOGEN SKOLE»

Informasjon angående bytte av TV- og internettavtale

Sydskogen Velforening har vært i kontakt med flere tilbydere, bl. a GET og BOF. GET leverer felles Tv-avtale og internett til mange av Sydskogens beboere i dag. GET har imidlertid ikke klart å gi et godt nok tilbud for fremtiden, som også sikrer at Sydskogens TV og internett tjenester er iht. dagens og fremtidens standard.

BOF har et samarbeid med Altibox, og har tilbudt seg å levere TV, telefoni og internett via FIBER, samt å oppgradere Sydskogens kabelnett fra coax (kobber) til fiber, helt inn til hver enkelt husstand (egen hjemmesentral). TV-tilbudet blir tilnærmet det samme (samme basisutvalg, men større valgfrihet for de som ønsker det), men inkludert i prisen er HD-dekoder (med opptaksmulighet) som standard.

Fortsett å lese «Informasjon angående bytte av TV- og internettavtale»

Skoleprosessen i Bødalen

Rådmannen i Røyken kommune skal onsdag 28.11.12 legge frem et forslag til vedtak for kommunestyret vedrørende skolestrukturen i Bødalen.

Tre forskjellige alternativer er utredet; (1)Beholde både Sydskogen Skole og Torvbråten Skole, (2) Utvide Torvbråten Skole til å inkludere Sydskogen Skole og (3) bygge en ny skole på tomten som idag eies av Bødalen Idrettsforening.

Rådmannens forslag til vedtak er å velge alternativ 2 – utvide Torvbråten Skole til å inkludere Sydskogen Skole. Det er mange på Sydskogen som i dag har barn som går eller skal begynne på skolen, som i fremtiden kanskje må forlenge skoleveien sin helt opp til Torvbråten Skole.

Fortsett å lese «Skoleprosessen i Bødalen»

Sydskogen.no og Nærnytt

Som nyervervet redaktør for både Sydskogen.no og Nærnytt ønsker jeg å dele noen ord og tanker med dere vedrørende fremtiden for websidene og papirblekka vår. Som dere sikkert har lagt merke til så ser denne utgaven litt annerledes ut enn tidligere utgaver.
Jeg håper at neste versjon som kommer er et lite stykke i riktig retning hva design og innhold angår; forhåpentligvis klarer vi også å få til juleutgaven i farger 🙂

Ambisjonen er at alt som står i Nærnytt også skal være å finne på sydskogen. no. og vice versa. I den forstand vil sydskogen.no bære preg av å være mer ferskvare enn papirutgivelsen, da den bare kommer ut 4-5 ganger i året. For fremtiden så vil sydskogen.no være foretrukket kanal for spørreundersøkelser og lignende hvor man ønsker tilbakemeldinger fra hele Velets medlemmer.
På sikt er det også ønskelig å få til en webbasert utleie av grendehuset, men vi er ikke der helt ennå. Jeg anbefaler alle å ta en titt på de nye websidene våre, og gjerne gi meg en tilbakemelding på hva du synes! Er det noe du savner, noe du liker/ikke liker? Tibakemeldinger og innspill til sydskogen.no og/eller Nærnytt kan sendes inn via webskjema på sidene våre, eller du kan sende en e-post til admin@sydskogen.no.

Jeg ønsker dere alle en strålende høst, så snakkes vi igjen rundt juletider!

Mvh Stian Rostad
Redaktør

Parkeringsregler for Sydskogen Vel

Med bakgrunn i blant annet langtids-hensatte biler på og utenfor parkeringsplassene på Sydskogen, mottok styret i sin tid flere etterspørsler etter parkeringsbestemmelser. Bortsett fra en liten del av parkeringsplassen foran Grendehuset, har Sydskogen vel inntil generalforsamlingen 10.mai 2004 ikke hatt noe vedtak på parkeringsbestemmelser. Således har vellet ikke hatt hjemmel til å foreta borttauing av biler for eiers regning og risiko. Parkeringsbestemmelsen ble foreslått på vellets generalforsamling 10.mai, og vedatt mot 2 stemmer.

§ 8 Parkeringsbestemmelser
Parkering på Sydskogen Vels fellesarealer skal kun skje på oppmerkede felter. Parkering kun for registrerte kjøretøy. Uregistrerte kjøretøy samt båter, tilhengere og campingvogner borttaues uten varsel på eiers regning og risiko

Parkeringsvedtektene kan du laste ned under /Dokumenter/Parkering

Nytt fra Styret

BOF v/daglig leder og salgs- sjef har redegjort for tilbudet om tilknytning til fibernett for levering av TV-internett og telefoni.
BOF må ha min 50% oppslutning fra beboerne samt tillatelse fra Vellet pga Getavtalen samt graving på vellets eiendom. Arbeidene med å strekke fiber- nettet fra Slemmestad frem til hver husstand er omfattende og kan først ta til neste vår pga tele .Dersom kontraktsinngåelse skjer om våren regnes 6 mnd. Styret ønsker at BOF leverer et skriftlig tilbud hvor leveringsbetingelser og priskostnader (faste og variable) er spesifisert. Viljen til endring fra Get-avtalen vil i praksis være prisavhengig for
den enkelte husstand. Det ble også henstilt at BOFs dørsalg av internett stilles i bero . Styret inn- henter anbud fra konkurrerende leverandører .
Ny redaktør tilsatt
Stian Rostad har takket ja til begge vervene som redaktør av Nærnytt og web-redaktør, og ønsker å benytte anledningen til å takke avtroppende redaktør Tina Mjelde for lang og tro tjeneste. Se egen artikkel i Nærnytt eller HER vedrørende planer for Nærnytt og websidene våre.

Trefelling i området rundt skolebakken

Siden høsten 2011 er det felt og ryddet i området barnehagen –skolen. Fellingen har vært begrunnet i tresykdom, sikkerhet og fortetting.
Fellingen fortsetter i UKE 43- f.o.m. mandag 22. oktober.
Den omfatter trær på begge sider av gangveien ved skolen og opp mot grend 4 og 10.
Etter felling, vil det, som tidligere, bli anledning for beboerne til å kappe ved til eget bruk fra de felte stokkene.
Du kan kun forsyne deg av den veden du selv har kappet. Dersom vi får flere henvendelser om at noen har forsynt seg av andres ferdigkappede ved, må vi vurdere å endre praksisen og heller få stokkene bortkjørt mot betaling.

Evnt. spørsmål kan rettes til Tina Mjelde , tlf. 9300 3660