Hageavfall hentes av kommunen onsdag 19. april

Til info: Hageavfall vil bli hentet av kommunen onsdag 19. april. (Datoen ser man i Renovasjonskalenderen).

Kanskje man kan planlegge dugnad i grender og arbeid i egen hage basert på denne datoen?

Hageavfallet må enten samles i klare sekker, papirsekker eller i bunter. Ikke bruk sekkene som er beregnet til plastemballasje.

Hageavfallet må plasseres lett tilgjengelig ved veien der renovasjonsbilen kjører, og senest kvelden før innsamlingsdagen.

Slik ønsker vi hageavfallet ditt:

Kvist og greiner buntes godt med solid hyssing eller tau (helst av typen sisaltau, ikke ståltråd eller gavebånd).

Løv og lignende legges i sekker (ikke stein og jord).

Maks lengde på bunten er 2 meter.

Maks tyngde per bunt eller sekk er 20 kg.

Ikke legg ut bygningstreverk, store trær eller røtter – det må leveres på gjenvinningsstasjonen.

Parkering på Grendehuset, samt kjøring og parkering langs Tors vei og Odins vei


🅿️Vi minner om reglementet for parkering på Sydskogen grendehus:

Det er kun lov å parkere hverdager 17:00-07:00, samt helger (bortsett fra når det er satt opp skilt om noe annet). 🅿️

Vi leier ut parkeringen til Asker kommune, så biler må være borte innen kl 07 på hverdager. På forhånd takk.

Samtidig minner vi om å vise litt aktsomhet ved kjøring og parkering langs Tors vei og Odins vei. Med dette mener vi at man holder fartsgrensen (30 km/t), og parkerer så langt ut av veien som mulig, og parkerer helst kun der veien er bred nok for parkering.🚘

Det skal parkeres så langt ut mot grøften/gjerdet som mulig, da får vi den trafikkflyten vi ønsker langs Tors vei. Alle biler skal parkeres med fronten vendt mot Bøveien, dvs. slik at bilen parkeres med kjøreretningen. Det skal kun parkeres der det faktisk er anlagt parkering (så langt det lar seg gjøre). Det betyr at det for eksempel så langt det lar seg gjøre ikke skal parkeres i grøften ved grend 9 sine garasjer, eller ved trafoen/brannhydranten ved grend 3, eller i svingen ved det røde gjerdet i ved grend 1/2.

Vi vet også at veien er måkt litt bredere noen steder enn den egentlig er (utenfor asfalten mot jordet i Tors vei), så det er viktig å overholde vikeplikten man har ovenfor andre biler. Der hvor veien er for smal, så må man vente litt før man kjører slik at andre biler ikke føler seg presset av veien. 🚗

Behov for ny styreleder

På årets Generalforsamling i mai skal det velges ny Styreleder i Sydskogen vel, fordi nåværende leder planlegger å avtre.

Vi ber om at hver enkelt hjelper til med å tenke på hvem som kan være aktuelle kandidater for ledervervet. Man kan melde sin interesse eller tipse oss direkte via melding på Facebook eller e-post.

Oppgaver og ansvar består av blant annet:

Kalle inn til styremøter og ha jevnlig kontakt med alle styremedlemmene (min. 5 styremøter pr. periode)

• Tals- og kontaktperson for organisasjonen

• Ansvarlig for innkommende (e)post

• Fordeler oppgaver mellom styremedlemmene

• Følge opp de ansvarlige for styrets arbeidsplan og ser til at arbeidet er i rute

• Skape entusiasme, gir skryt og tilbakemelding, kritiserer

• Er ansvarlig for alle viktige dokumenter i organisasjonen

• Overordnet ansvarlig for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler

• Overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes

På forhånd takk til alle som hjelper til med å finne en ny leder.

Bøveien- varsel om grunnundersøkelser

Veien vil bli stengt i perioder i uke 50! Se nedenfor for mer info.

Denne er til informasjon om at Viken fylkeskommune v/ Multiconsult vil utføre geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkelser i nedre del av Bøveien. Området vil også bli kartlagt ved drone. Undersøkelsene skal gi tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide reguleringsplan for strekningen Slemmestadveien – Odins vei.

Grunnundersøkelsen vil foregå i uke 50. Det kan også være aktuelt med ytterligere undersøkelser i perioden uke 1-3 ved behov.  I uke 50 mellom klokken 9-15 vil nedre del av Bøveien bli stengt (mellom Bøbekkveien og Odins vei). Der vegen ikke stenges, vil det bli trafikkdirigering. Undersøkelsene skjer ved at det blir boret fra et beltegående kjøretøy.  Kartet viser planlagte borepunkter. Vi gjør oppmerksom på at borepunktene kan bli justert eller endret underveis

Vi viser også til kontaktinfo og omtale av prosjektet på Viken fylkeskommune sin nettside:  Fv. 2688 Bøveien – Viken fylkeskommune

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 21.09.2022

Her er referatet fra ekstraordinær generalforsamling som ble avholdt 21.09.2022.

Konklusjon: Styret er gitt fullmakt av den ekstraordinære generalforsamlingen 21.09.2022 til å
søke bruksendring for deler av grendehuset til barnehagebruk, samt foreta små
justeringer/endringer av bygget hvis det må til. Kostnadsramme inntil kr. 350.000,-

Spleis opprettet for Asfalt på Sydskogen arena

Asfalt på Sydskogen arena | Spleis fra SpareBank 1

Alle pengene går til asfaltering og utbedring av banedekke. Eventuelt overskudd går til etablering av bane for helårsbruk.

SpareBank 1 Østlandet er banken som deler med deg, og skal nå ut med 10 millioner kroner til frivillige hender. Vi har selvsagt rukket opp hånda og sagt at vi er et prosjekt som fortjener litt oppmerksomhet, og gjerne et økonomisk bidrag.

Vi håper alle som brenner for det samme som oss, har lyst til å lese, like, dele, støtte og kanskje melde seg selv til innsats.

Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling 21.09.2022


Tid: Onsdag 21. september 2022 klokken 18:00 på Sydskogen grendehus

Sak: Sydskogen grendehus – søke bruksendring?

Innkalling kommer i postkassen onsdag 7.9.22.

Vi oppfordrer alle til å bruke fullmaktsskjema hvis man ikke selv kan delta.

For at det skal kunne drives barnehage i Sydskogen grendehus, så må vi søke
bruksendring. Der har vi hentet inn tilbud fra noen arkitekter vi er blitt anbefalt. De estimerer
å bruke 75 timer på søknaden med en timespris på 1487,50 kr, noe som vil bli pålydende ca.
112000 kr.


Det er uvisst hva det koster i saksgebyrer hos kommunen og eventuelle kostnader vi kan bli
pålagt ved at bygget må endres for at det skal tilfredsstille kravene som stilles til
barnehagedrift med TEK-17 standard.


Styret i Sydskogen vel ønsker å at bruken av bygget skal fortsette som det har vært brukt
frem til nyttår 2021: Kombinert barnehagedrift og privat utleie til arrangementer og andre
allmennyttige formål.


Da det er usikkert hva kostnadsrammen for prosjektet kan bli så legges det opp til en
to-trinns avstemming for å avgjøre videre saksgang.


Formalia:
Det krever ⅔ flertall for å vedta utgifter av størrelsene nevnt under iht. §5F, da dette er
utgifter som vil belastes våre beboere. For å være beslutningsdyktige må ⅛ (32 stk) av
Sydskogen vels medlemmer møte.
———————————————————————————————————————–
Votering runde 1:
Alternativ A: Det er ikke ønskelig å gå videre med søknad om bruksendring. Kostnad – kr.
0,-.
Alternativ B: Det er ønskelig å gå videre med søknad om bruksendring. Kostnad – kr. ca.
112000,- (ca. 470 kr/husstand, som vil bli en engangssum lagt til på neste fakturering av
velkontingent).
————————————————————————————————————————
Votering runde 2 (utgår hvis stemmeforslag 1A blir vedtatt):
Alternativ A: Det er ønskelig å gå videre med søknad om bruksendring, men utgifter knyttet
til oppgradering av bygget må behandles i ny ekstraordinær generalforsamling. Kostnad – kr.
ca. 112000,- (ca. 470 kr/husstand, stemmeforslag 1B)
Alternativ B: Det er ønskelig å gå videre med søknad om bruksendring og styret gis en
kostnadsramme på hele prosjektet kr. 350000,- (stemmeforslag 1B + kr.
238000,- til oppgradering av bygget (ca. 1380 kr/husstand, som vil bli fordelt på de to neste
fakturaene for velkontingent.)

Oppdatering om barnehagesaken

Vi ønsker å oppdatere våre beboere om saken om barnehage på Sydskogen Grendehus.

Som tidligere informert om, så foreligger det ikke en nåværende brukstillatelse til å drive barnehagedrift på Grendehuset. Vi kan nå meddele at vi denne uken skal signere en intensjonsavtale med Asker kommune som fungerer som en garanti for at kommune vil inngå en leieavtale med Sydskogen Vel hvis vi velger å gå videre med en prosess for å få på plass en bruksendring. Avtalen om barnehagedrift vil også kombineres med en avtale om utleie av parkeringsplassene på grendehuset på dagtid, til parkering for ansatte.

Sydskogen vel vil snarest sette i gang med prosessen som gjelder søknad om bruksendring. Kommunen vil bistå med veiledning rundt denne søknadsprosessen.

Vi anser dette som et godt steg videre i denne saken, og er glade for at vi kan jobbe videre med kommunen for å sikre flere barnehageplasser i nabolaget til våre beboere.

Dokumenter Generalforsamling 2022

Her er dokumentene for Generalforsamlingen 2022.

I år har vi valgt å gjøre dokumentene tilgjengelig via web. Vi har ikke planlagt å legge en kopi i alles postkasser. Dette er en kostnadsbesparende og miljøbevisst beslutning. Hver enkelt beboer kan selv velge om de ønsker å printe ut. Ta kontakt med admin@sydskogen.no hvis du ønsker en papirkopi, eller spør en nabo om hjelp til å printe ut.

Generalforsamlingen er 23 mai. kl 19:00. Vel møtt.