Om Sydskogen Vel

I 1978 presenterte A/S Moelven Brug boligfeltet SYDSKOGEN, med, kart ,beskrivelse og tegninger av området og hver enkelt hustype.
Terrenget Sydskogen ble beskrevet som ”Fritt og åpent” og de fleste tomtene hadde god utsikt.
Det ble opparbeidet 11 lekeplasser innen 1-3-åringers aksjonsradius. Det ble anlagt gang- og sykkelveier med belysning og kjøring på gangveien var kun tillatt for nød-og servicetrafikk med sterkt redusert hastighet . Det ble foretatt beplantning for å skjerme mot p-plasser og veger.
Det ble bygget et husbankfinansiert grendehus. Barneskolen var under planlegging og beregnet ferdig i 79/80. Det var også satt av plass til fremtidig barnehage.

Den 16.januar 1984 skjøtet Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) sin eiendom Gnr.37, bnr.289 i Røyken kommune til Sydskogen vel.

I følge kjøpekontrakten mellom A/S Moelven Brug som utbygger og de enkelte medlemmer av Sydskogen vel, ble kjøpesummen betalt av de enkelte medlemmer. Verdien av tomten ble verdsatt til kr. 5000,-.

Følgende vilkår ble satt for overdragelsen ( noe forkortet);

1. Sydskogen velforening skal ivareta medlemmenes fellesinteresser og medlemmene er forpliktet til å bære sin forholdsmessige del av utgiftene til dette.

2. De enkelte medlemmene av Sydskogen velforening har bruksrett til Gnr37 bnr.289 vedr. veger, lekeplasser, p-plasser og friareal i den grad kjøpekontrakt og vedtektene tilsier.
Sydskogen vel gir hvert medlem rett til å ha stående 1 garasje iht gjeldende plan. Sydskogen vel påtar seg intet ansvar for skade på garasjene eller skade som garasjene måtte forårsake.

3. Røyken kommune, E-verket og Televerket forbeholder seg stedsvarig rett til å ha liggende
og fremtidig inspisere, vedlikeholde, fornye og anlegge ledninger og kummer for vann og
avløp samt for elektrisitet og telekabler over eiendommen.

Huseier har vedlikeholdsplikt for de ledninger/kummer som betjener de enkelte eiendommer. Vedlikeholdsplikten er likedelt mellom de boliger som nytter vedkommende ledning/kum.

Samtlige boliger var selveier-boliger med eget skjøte. Som kjøpekontrakten tilsa, ble det dannet grendelag og velforening med obligatorisk deltagelse av huseierne. Utgangspunktet for vedtektene var at de skulle regulerer forhold som gjalt fellesarealer, snøbrøyting, bruk av grendehus etc..

I dag er Sydskogen Vel en forening for alle huseiere på Sydskogen boligfelt. Boligfeltet utgjøres av de 254 husstandene i Tors vei, Frøyas vei og Odins vei. Alle har rett og plikt til å være å være medlem. Sydskogen Vel er inndelt i ti grendelag, hvert med sitt eget styre. Grendelagstyret tar seg av saker som vedrører eget område, for eksempel lekeplasser, garasjeanlegg og sosiale aktiviteter. For dette formålet overføres en del av velavgiften til grendelagene.
I de vedtektene du/dere finner vedlagt står alle retningslinjer som vellet og grendelagene arbeider ut fra.

Grendeinndeling for Sydskogen Vel
Grendeinndeling for Sydskogen Vel