Åpent brev til Røyken kommune Januar 2013 – BEHOLD SYDSKOGEN SKOLE

Denne saken er opprinnelig oversendt RHA, og er også publisert på www.facebook.com/BeholdSydskogenSkole. Redaksjonen har valgt å gjengi saken her i sin helhet, da dette i alle høyeste grad berører beboerne på sydskogen.

I vedtakssak til politisk utvalg har rådmannen i Røyken kommune foreslått å legge ned Sydskogen skole. Etter at saken nå er lagt ut på høring, viser det seg at det er sterk motstand mot dette forslaget blant beboere på Sydskogen, lærere, barnehageansatte og ulike organisasjoner. En nedleggelse av Sydskogen skole vil ha meget uheldige konsekvenser spesielt for barna som sokner til skolen, men også for miljøet og lokalsamfunnet på Sydskogen. Vi vil her redegjøre for noen av disse virkningene, hvor det i vår vurdering først og fremst er tatt hensyn til menneskene som bebor disse områdene, en vurdering som står i motsetning til rådmannens forslag som i hovedsak vektlegger de økonomiske sidene.


Barna som er tilknyttet Sydskogen skole.
For både barn og foreldre er skoleveien et vesentlig argument for å beholde Sydskogen skole. På Sydskogen har vi et nett av gang- og sykkelveier som gjør at selv de minste barna kan gå til skolen trygt på egen hånd. Ved flytting av skolen til Torvbråten vil det ikke lenger være mulig med trygg skolevei, noe som innebærer en vesentlig forringelse av sikkerheten for våre barn. En ting er farene som oppstår for barna når de skal krysse Slemmestadveien og ferdes langs veier som ikke har gangsti/fortau, det vil også bli økt biltrafikk på barnas skolevei. Foreldre som kjører til og fra skole og barnehage er noe av det mest trafikkfarlige for barn.
Skolen er også et viktig samlingssted for barna våre i fritiden, og med en skole i lokalmiljøet er det lett tilgang til ulike aktiviteter knyttet til skolen. Skolegården og området rundt Sydskogen skole blir benyttet til lek og moro hele året, ikke bare i skoletiden. Ved flytting til Torvbråten vil våre barn ikke ha tilgang til disse mulighetene. Skolen skaper ikke identitet og tilhørighet dersom den ligger langt unna.
Sydskogen skole har gjennom årene utmerket seg med et godt fagmiljø og har levert godt kvalifiserte elever til Slemmestad ungdomsskole. Forskning viser at skolens størrelse har mye å si for elevenes trivsel, miljø og læring. Mindre skoler gir større mulighet for at barna blir sett og fulgt opp av lærerne. Barna tør delta i diskusjoner og være aktive i klassen, de lærer mer. I tillegg vil det ved en liten skole være lettere å oppdage og forhindre mobbing som kan være et problem ved en stor og uoversiktlig skole. Det er god investering, både økonomisk og samfunnsmessig, å legge til rette for et en liten skole med et godt læringsmiljø. Dette tilsier at Sydskogen skole må bevares.
Virkninger for lokalsamfunnet
For at et lokalsamfunn skal kunne fungere tilfredsstillende, må tre faktorer være tilstede: 1)et levedyktig bomiljø, 2)arbeidsplasser og 3)tilgang på aktivitetstilbud. Dersom Sydskogen skole legges ned, vil arbeidsplasser forsvinne og det vil bli en vesentlig forringelse av mulighetene for aktiviteter og møtevirksomhet som i stor grad er knyttet til skolen. Ved nedleggelse av skolen, vil to av disse pilarene forsvinne med fare for oppløsning av et bærekraftig sosialt miljø.
Et bærekraftig miljø har et mangfold av mennesker i ulik alder. Sydskogen er i dag et populært boligområde, nettopp pga beliggenhet i forhold til barneskolen og barnehagen. Dette er en viktig faktor når en barnefamilie skal vurdere å flytte til et nytt bosted. En nedleggelse av Sydskogen skole vil gjøre området mindre attraktivt for småbarnsfamilier til tross for et trafikksikkert miljø med gode gangveier over alt på hele feltet. Hvis barnefamiliene forsvinner, vil området bli tappet for en ressurs som er nødvendig for et kreativt og levedyktig lokalsamfunn og det vil på sikt bli en forslumming av området.
Samarbeid mellom skolen og barnehagen på Sydskogen fungerer veldig godt i dag på grunn av nærhet mellom de to institusjonene. Ved flytting av skolen vil dette samarbeide bli meget vanskelig.
Sydskogen er et område hvor vi ser at barnetallet øker fordi det er en tilflytting av familier med barn. Dette er også en trend vi ser i Asker, Drammen og andre boligområder uten blokkbebyggelse. Sydskogen har bare rekkehus og eneboliger. Vi ser at eldre beboere flytter inn i leiligheter og familier med barn flytter inn i rekkehusene og eneboligene. Det skjer en fortetting av befolkningen, og dermed er det flere barn som søker til Sydskogen skole.
Saksbehandling
Spørreundersøkelsen som det refereres til i saksdokumentene er mangelfull fordi den gir en begrenset mulighet til å peke på aktuelle alternativer. Undersøkelsen legger opp til at det er best å slå sammen skolene Sydskogen og Torvbråten. Alternativer med å beholde begge skolen var ikke lagt inn som en mulighet å stemme over.
Videre mener vi at det er lagt opp til en altfor kort høringsfrist, og i tillegg er den lagt til juletiden hvor det er vanskelig å samle folk til samtale om saken og utarbeide en grundig høringsuttalelse. Det ser nærmest ut som det ikke er ønskelig med en god behandling og tilbakemelding fra beboernes side. Det kan her vises til Drammen kommune som er eksemplarisk i måten den i god tid inviterer organisasjoner og personer til møter hvor det legges frem informasjon og hvor det er mulig å komme med kommentarer og forslag til strategi og planer som angår befolkningen. Demokrati vil si å trekke befolkningen med i alle vurderinger som angår dem. Korte høringsfrister og mangelfullt annonserte informasjonsmøter tyder på at det er et mer ”late som demokrati”.
Sammenslåingen av skolene på Sydskogen og Torvbråten til ett Oppvekstsenter skulle føre til at kommunen sparte midler. Lærere/førskolelærer uttaler at det har blitt vanskeligere å jobbe, lederen er mindre til stedet og vikarer blir ikke satt inn. På denne bakgrunn stiller vi følgende spørsmål:
• Hvor mye er spart?
• Hva har man tjent på det økonomisk og faglig?
• Hvorfor vil en sammenslåing være bedre og hvem er den bedre for?
Vi mener elevene må stå i sentrum, og samfunnsøkonomisk ser vi ikke at det er noe å vinne på en sammenslåing når vi ser på læringsmiljø, transport av elever og et godt bomiljø.
Vi ser også at i dette oppvekstsenteret har Sydskogen skole blitt nedprioritert med hensyn til vedlikehold. Det kan virke som manglende vedlikehold av Sydskogen skole er bevisst strategi for å få argumenter for å legge ned skolen.
Tiltak
Vi mener at Røyken kommune må ta hensyn til beboerne på Sydskogen ved å:
• Beholde Sydskogen skole.
• Vedlikeholde Sydskogen skole. Den er godt brukbar i dag og det er ikke så mye som skal til.
• Øke elevtallet ved å legge til rette før økt bygging av nye boliger i området, og
dermed bevare et godt bo- og læringsmiljø på Sydskogen.

På vegne av styret i Grend 6 , Sydskogen Vel
Arne Kittang, styreleder i Grend 6

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.